algemene voorwaarden

 

Onder wij/ons wordt verstaan BeautyCare Sabine, gevestigd en kantoorhoudende te Best aan Hefeind 22, 5685 DL.  

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.   De onderstaande voorwaarden zijn op alle door ons gedane prijsopgaven en op elke met ons gesloten overeenkomst van toepassing.

2.   Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Indien afnemer een opdracht bij ons plaatst doet hij daarbij impliciet afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.

3.   Onder afnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ons een verbintenis is aangegaan, dan wel van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

1.   Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij wij daarin uitdrukkelijk een beperkte geldigheidsduur hebben opgenomen.

2.   Ten aanzien van verstrekte prijslijsten, brochures, informatie op Internetsites en andere gegevens behouden wij ons nadrukkelijk prijswijzigingen en (druk)-fouten voor.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

1.    Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevesti­ging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelin­ge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedin­gen door onze medewerkers of tussenpersonen gemaakt kunnen binnen 5 werkdagen worden herroepen door onze volgens het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde personen.

2.   Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.   Indien afnemer niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling c.q. aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, dan wel indien aan ons is gebleken dat afnemer onvoldoende kredietwaardig is, zulks te onzer beoordeling, hebben wij recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd ons recht de door ons geleden schade van afnemer te vorderen. Alsdan zijn wij gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij afnemer terug te - doen - halen, waarbij afnemer reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan ons de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde ons in het bezit te stellen van de goederen.

4.   Indien wij door welke omstandigheid dan ook gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren en is afnemer gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 4. Prijzen

1.   Alle door ons gehanteerde prijzen zijn inclusief 19% BTW en exclusief bezorgkosten.

2.   Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen in Euro's af magazijn, inclusief BTW, verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten,  keuring, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.

3.   De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Indien na opdrachtbevestiging in een der bovengenoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a. voor zover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor ons al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeengekomen prijs geven afnemer niet het recht de overeenkomst te annuleren.

4.   Bij iedere individuele opdracht, ongeacht het orderbedrag, brengen wij € 5,00 administratie- en verzendkosten in rekening.

5.   Bij opdrachten, welke onder rembours verzonden dienen te worden, brengen wij € 9,50 in rekening.

6.   Voor leveringen buiten Nederland gelden afwijkende tarieven.

 

Artikel 5. Afname

1.   De afnemer zal, indien bij het afsluiten van een transactie geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen een week, nadat de goederen voor afname gereed staan, moeten afnemen.

2.   Bij niet-afname binnen de overeengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere geval, zal de afnemer van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn.

3.   De afnemer is verplicht alle onkosten of verliezen, inclusief opslagkosten, te vergoeden welke voortvloeien uit zijn weigering om de goederen af te nemen.

4.   Wij hebben verder het recht te onzer keuze hetzij nakoming te vorde­ren hetzij de transactie zonder tussenkomst van enige rechter als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op (aanvullende) schadevergoeding jegens de afnemer

 

Artikel 6. Levering

1.   De door ons gehanteerde leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen.

2.   Bij overschrijding van deze leveringstermijn zullen wij afnemer daarvan in kennis stellen.

3.   Afnemers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf zullen wij de mogelijkheid bieden om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.   Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan afnemer terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

5.   Ten aanzien van deze afnemers zijn de door ons opgegeven levertijden nimmer bindend, zodat overschrijding daarvan geen toerekenbare tekortkoming van ons jegens de afnemer oplevert.

 

Artikel 7: Betalingen

1.   De betaling van de door ons te leveren producten en diensten dient te geschieden à contant of bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan.

2.   Betaling van de door ons toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten en/of producten, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegelaten.

3.   Wij zijn altijd gerechtigd van afnemer meer zekerheid te vragen voor de nakoming van haar verplichtingen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.

4.   De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag van een van de posten, als door afnemer faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling is of wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van afnemer wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of – voor zover een rechtspersoon zijnde - wordt ontbonden.

5.   Indien het volgens factuur door afnemer aan ons verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor geldende termijn is voldaan, is afnemer zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan ons vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan ons verder toekomende rechten.

6.   Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, komen de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het invorderingsbe­drag exclusief BTW, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW, alsmede de volledige kosten, waaronder de proceskosten en de kosten van onze juridische raadslieden, voor rekening van afnemer. E.e.a. onverminderd ons recht op nakoming of ontbinding, beiden al dan niet met schadevergoeding.

7.   Iedere betaling van afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem aan ons verschuldigde rente alsmede van de door ons gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.

8.   Wij zullen de overeenkomst met de afnemer met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen en al onze verplichtingen van aan ons gelieerde dochter of zustervennootschappen volledig kunnen verrekenen met vorderingen van de afnemer of aan deze gelieerde dochter of zuster ondernemingen – ook indien deze vorderingen aan een derde zijn overgedragen – indien:

9.   De afnemer enig op hen rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;

10.  De afnemer dan wel een daaraan gelieerde dochter of zuster onderneming in staat van faillissement verklaard wordt, een verzoek daartoe is ingediend, of in surseance van betaling verkeert;

  • Op een gedeelte dan wel op het geheel van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;

  • De afnemer krachtens rechtelijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of gedetineerd is geraakt;

  • De afnemer is ontbonden of er een vordering tot ontbinding tegen is ingesteld dan wel door de afnemer een ontbindingsbesluit is genomen dan wel de afnemer geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;

  • De afnemer overgaat tot staking van de onderneming of daartoe is overgegaan dan wel tot overdracht van zijn bedrijf en de afnemer nog niet aan zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

 

Dit recht hebben wij door enkel het plaatsvinden van één der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn.

De opdrachtgever is echter niet gerechtigd tot korting of verrekening, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan.


Artikel 8. Risico
De door ons geleverde producten worden door ons verzekerd tijdens het vervoer naar de afnemer. Ongeacht hetgeen tussen ons en afnemer, omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de producten voor risico van ons tot het moment dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of door afnemer aangewezen derden zijn overgegaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1.   Onze aansprakelijkheid jegens afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf is beperkt tot een bedrag gelijk aan ten hoogste de factuurwaarde van de door ons geleverde producten.

2.   BeautyCare Sabine aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

3.   De totale aansprakelijkheid van BeautyCare Sabine wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag dat door onze verzekeraar in het betreffende geval wordt uitbetaald.

4.   Onder de directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • De redelijke kosten die de afnemer zou moeten maken om de prestatie van BeautyCare Sabine aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de afnemer de overeenkomst heeft ontbonden;

  • Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

5.   De totale aansprakelijkheid van BeautyCare Sabine voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat door onze verzekeraar in het betreffende geval wordt uitbetaald, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

6.   Aansprakelijkheid van BeautyCare Sabine voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Buiten de in lid 2 en 3 genoemde gevallen rust op BeautyCare Sabine geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 2 en 3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BeautyCare Sabine.

7.   De aansprakelijkheid van BeautyCare Sabine wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de afnemer BeautyCare Sabine onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BeautyCare Sabine ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BeautyCare Sabine in staat is adequaat te reageren.

8.   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BeautyCare Sabine meldt.

9.   De afnemer vrijwaart BeautyCare Sabine voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door BeautyCare Sabine geleverde producten behoudens indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die producten.

10.  De afnemer vrijwaart BeautyCare Sabine voor alle aanspraken in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, onverminderd het recht van BeautyCare Sabine alsnog na te komen hetgeen door afnemer is bedon­gen, voor zover de wet zulks toelaat.

 

Artikel 10: Garantie

Wij verstrekken slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voor zover wij garantie ontvangen van onze leveranciers. Het recht op garantie dient door de afnemer te worden aangetoond, zonodig middels het overleggen van facturen.    

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1.   Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtin­en uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de afnemer derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te ver­panden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.

2.   Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat.

3.   Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de afnemer verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verze­keren risico's te verzekeren en met de nodige zorgvuldig­heid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de afnemer verplicht op ons eerste ver­zoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de afnemer op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.

4.   De afnemer verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stel­len en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

5.   Tot op het tijdstip waarop afnemer aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens ons heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om zonder toestemming van ons te beschikken en gebruik te maken van de door ons opgestelde programma's en andere uitkomsten van de door ons verrichte werkzaamheden, en behouden wij ons het recht voor om reeds geleverde programma's te blokkeren, zodat deze niet kunnen worden gebruikt.

6.   Indien afnemer jegens ons in gebreke is, is hij gehouden om binnen 48 uur nadat hij daartoe schriftelijk door ons is gesommeerd, de programma's en andere uitkomsten van de werkzaamheden van ons aan ons ter hand te stellen, bij gebreke waarvan hij een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,00 verbeurt voor ieder dag dat hij hiermee in gebreke blijft en/of van de programma's en andere uitkomsten gebruik blijft maken.

 

Artikel 12: Medewerking afnemer

1.   Afnemer zal ons steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke wij nuttig of noodzakelijk achten teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

2.   De afnemer is verantwoordelijk voor de eigen productkeuze en de geschiktheid van het product voor de doeleinden, die hij ermee voor ogen heeft.

 

Artikel 13: Annulering

1.   Een verzoek tot annulering door de afnemer dient schriftelijk aan ons te geschieden.

2.   Gemaakte kosten dienen te allen tijde door de afnemer te worden betaald.

 

Artikel 13-a: Annulering - consumenten (afkoelingsperiode)

1.   Afnemers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunnen de met ons gesloten overeenkomst gedurende een termijn van 7 dagen na levering zonder opgave van redenen ontbinden en het in het kader van de overeenkomst geleverde product(en) onbeschadigd, onaangebroken en in de originele verpakking aan ons retourneren.

 

Artikel 13-b: Annulering - bedrijven

1.   Afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunnen de met ons gesloten overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren onder opgave van de redenen van annulering.

2.   Afnemer verplicht zich bij annulering tot het betalen van 10% van de overeengekomen totale contractssom - voor zoveel van toepassing vermeerderd met de verschuldigde bedragen op grond van lid 3 - aan ons te betalen.

3.   Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zullen wij gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de verkoopprijzen die gelden op de dag van terugname.

 

Artikel 14: Reclame

1.   Afnemers kunnen klachten over de door ons geleverde producten of over de wijze waarop de door ons gesloten overeenkomsten schriftelijk aan ons melden. Wij zullen binnen 24 uur op een klacht reageren.

2.   Eventuele reclame, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten als op factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk en aangetekend bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.

3.   Melding van schades en of manco's dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan ons plaats te vinden.

4.   Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, kunnen ze niet in behandeling worden genomen en wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

5.   Ingeval van een reclame geeft dit afnemer niet het recht om voldoening van zijn verplichtingen jegens ons op te schorten.

6.   Wij zijn slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen wanneer de betrokken afnemer op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn alsdan jegens ons bestaande verplichtingen, uit welke verbintenis tussen hem en ons dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.

 

Artikel 15: Retourneringe

Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van afnemer. Reeds aan ons betaalde bedragen(exclusief bezorgkosten) zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door ons worden terugbetaald.

 

Artikel 16: Risico

1.   Bij franco levering, waaronder niet is begre­pen het lossen van de goederen van enig ver­voer­middel, reizen de goede­ren voor rekening en risico van ons. In alle andere geval­len reizen de goederen voor rekening en risico van de afnemer. Als tijdstip van leve­ring wordt dan aange­merkt het tijdstip, dat de goederen onze vestiging hebben verlaten of wanneer wij de afnemer hebben gemeld dat de goederen klaar staan ter verzen­ding.

2.   Molestrisico komt steeds ten laste van de afnemer.

3.   Verzekeringen worden door ons slechts op ver­zoek en voor rekening van de afnemer afgesloten. Nimmer kan de afnemer meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan wanneer hij zelf de verzeke­rings­over­eenkomst zou hebben afgesloten.

4.   Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschou­wen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 17: Overmacht

1.   Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzien­bare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer van ons gevergd kan worden. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveran­ciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van onze ondergeschikten of door ons ingeschakelde derden, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, geheel of gedeeltelijk staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze toeleveran­ciers.

2.   In geval van overmacht als bedoeld in het vorige lid - ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien - waardoor wij tijdelijk niet in staat zijn de overeenkomst na te komen, zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, te onzer keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij deswege gehouden zijn enige schade aan afnemer te voldoen. Afnemer is niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, c.q. de aan ons verleende opdracht in te trekken.

 

Artikel 18. Privacy

Onze privacy-verklaring maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Klk hier voor de privacy-verklaring.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

1.   Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.   Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

3.   In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de plaats onzer vestiging zal gelden.

4.   De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaar­den zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

 

Artikel 20: Geschillen

Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer vestiging, thans zijnde Best, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

 

KvK 17185483

BTW NL141736094B01

Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden  |  Privacyverklaring

Copyright ©2009 - 2014 | BeautyCare Sabine